titulek
vysávače VAX
Nákupní košík nákupný košík
0€ | 0 ks
Prihlásenie  |  Registrácia
vysávače VAX
Hľadať 

vysávače VAX
vysávače VAX

Všeobecné obchodné podmienky


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vaxshop.sk a zároveň predávajúcim, je firma Elco spol. s.r.o., Petýrková 1956, Praha 4, 149 00. IČO: 45275238, DIČ: CZ45275238 (ďalej len "predávajúci").

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prahe, oddiel C, vložka 9429.


Kupujúci

Koncový zákazník: právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou. Riadi sa zákonom č 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a súvisiacimi predpismi.

Podnikateľský subjekt: (nákup na IČ) právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia zákonom č 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a súvisiacimi predpismi. Podnikateľským subjektom sa rozumie každá právnická osoba a tá fyzická osoba, ktorá pri svojom nákupe uvádza na daňovom doklade IČ a / alebo DIČ a / alebo firmu organizácie.


Cena tovaru a cenovej kategórie

Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Kupujúceho.

Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho.


Objednávka tovaru

Produkty zobrazené na stránkach www.vaxshop.sk sú bežne dodávaným tovarom z nášho katalógu.

Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru je vždy uvedená u každého výrobku.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Pred odoslaním objednávky má kupujúci povinnosť si overiť cenu tovaru vrátane súvisiacich poplatkov a dopravného.

Súhrn všetkých objednaných položiek, na to určených poplatkov (dopravné) a adresy (fakturačná, dodacia) má zákazník si možnosť prezrieť v poslednom kroku pred odoslaním objednávky.

Cena za dopravu je pri objednávať nad 49,99 EUR s DPH ZADARMO, pre ostatné prípady platí poštovné 5,9 EUR s DPH. Balné neúčtujeme.


Zrušenie objednávky

Kupujúci aj Predávajúci môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky Predávajúcim. Ak zruší objednávku Predávajúci, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode Predávajúceho a Kupujúceho, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú objednávku je povinný predávajúcemu uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (dokázateľné náklady ako napríklad doprava k zákazníkovi).


Dodanie tovaru

Aktuálne možnosti dodania tovaru sú zverejnené v internetovom katalógu Predávajúceho (dostupnosť).

Tovar je dodávaný vždy s riadnym daňovým dokladom - faktúrou. Tá, v prípade neprítomnosti originálneho záručného listu výrobcu, ho nahrádza (podľa zákona 47/1992 Zb. § 620 ods 3).

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade že je lehota dodania dlhšia, zákazník bude o prípadnom predĺžení dodacej lehoty vždy informovaný.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Dopravu na určenú adresu zaisťuje Predávajúci, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám.

Ak bude doprava zvolená nevhodne k povahe vybraného tovaru (napr. kvôli veľkosti alebo hmotnosti), Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť dopravcu. O tejto zmene bude Kupujúci vždy informovaný. Ak by sa zmenila celková cena bude táto zmena vždy konzultovaná s Kupujúcim a odsúhlasená.


Akcie a zľavy

Ak prebieha na stránkach www.vaxshop.sk alebo na www.vax-cr.cz, našich predajniach alebo pri letákovej akcii zľava, nemožno ju využiť s prebiehajúcou akciou, ak nie je uvedené inak, akcie a zľavy sa nezlučujú. Zároveň nemožno sčítať zľavové alebo akčné ponuky, ak nie je uvedené inak.


Spôsob uhradenia ceny za tovar

Kupujúci má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar.

Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo poukázaním celkovej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje, pred dodaním tovaru.

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.


Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.


Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č 40/1964 Zb. (§ 53), má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako Koncový zákazník (tzn. nie ako Podnikateľský subjekt). Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov (napr. PPL, Slovenská pošta). V prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy je nutné splniť nasledujúce podmienky:

  • tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania,
  • v pôvodnom obale,
  • s kompletným príslušenstvom (teda vrátane návodov, záručných listov atď).
  • zásielka musí obsahovať originálny nákupný doklad.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovanie tovaru a pod).

zasielané tovar musí mať pri odstúpení od zmluvy vždy sprievodný list, ktorý musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti.

Sprievodný list nemusí obsahovať dôvod vrátenia tovaru, avšak pre skvalitnenie našich služieb, by sme boli radi keby ste ho uvádzali. Ďakujeme.

Tovar odporúčame zaslať poistené.

Tovar prosím neposielajte na dobierku, nebude prevzatý. Ďakujeme za pochopenie.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv:

  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

Vrátenie peňazí

Peniaze sú vrátené prostredníctvom bankového prevodu alebo poštové poukážky. V sprievodnom liste prosím vždy uveďte aký spôsob preferujete.

V prípade prevodu na účet, prosím nezabudnite napísať Váš bankový účet.

Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní po vrátení tovaru.


Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu.

Používaním internetového obchodu www.vaxshop.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky a ďalších iných foriem registrácie súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode mailom alebo telefonicky.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na info@vaxshop.sk alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

Osobné údaje zákazníkov Predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "zákazníckej sekcie".


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási rovnako, ako sú zobrazené tieto existujúce obchodné podmienky, tzn. na internetových stránkach www.vaxshop.sk , rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.


Tieto obchodné podmienky sú platné od 31.8.2012 a platí pre Slovenskú republiku.vysávače VAX


vysávače VAX